Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering 2023

Langs deze weg nodigen wij alle leden van RK Omnisportvereniging Avanti Wilskracht uit voor een Buitengewone Algemene Ledenvergadering.

Deze zal plaatsvinden op maandag 9 oktober 2023 om 20:00 uur in ons clubgebouw op Het Zoutendijk. Inloop vanaf 19:30 uur.

Aanleiding voor deze vergadering is de deelname van Avanti Wilskracht aan het haalbaarheidsonderzoek samen met vv Eilermark en SV Sportlust. Onderstaand treft u de achtergronden kort weergegeven aan.

Uw aanwezigheid als lid wordt zeer op prijs gesteld; uw mening zal van belang zijn om mede richting te geven aan de toekomst van onze vereniging!

De agenda van de vergadering luidt als volgt:

  1. Opening
  2. Inkomende/uitgaande post
  3. Mededelingen
  4. Presentatie scenario’s
  5. Gelegenheid tot stellen van vragen
  6. Stemming
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

Het DAB heeft in lijn met de statuten voor deze vergadering bepaald dat stemmen binnen de ALV worden uitgebracht.

Wij hopen u te begroeten op de 9e oktober!

Algemeen Bestuur

RK Omnisportvereniging Avanti Wilskracht
Barry Siero, Peter Huuskes, Bert van Ulzen

_______________________________________________________________________________________

Inloopavonden:

Op dinsdag 26 september ´23 en woensdag 4 oktober ´23 zal er voor leden van Avanti Wilskracht tussen 19:00 uur en 21:00 uur een inloopavond gehouden worden.

Op deze avonden hebt u de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over toekomst van alle afdelingen van onze omnisportvereniging en sportpark ´´het Zoutendijk´´.

Hier zal ook ingegaan worden op de scenario’s waarop gestemd kan worden tijdens de ALV van 9 oktober ‘23 en tevens zal er de gelegenheid zijn om vragen te stellen aan de aanwezige bestuursleden.

 

Achtergrondschets:

De gemeenteraad van Enschede heeft op 3 april 2023 besloten om 3 sportparken aan te wijzen als clusteringslocaties.

De doelstelling is het realiseren van duurzame en toekomstbestendige sportaccommodaties voor meerdere sportverenigingen, met de focus op gedeeld gebruik.

Tevens is besloten dat vijf sportparken waaronder Sportpark Bultserve gaan sluiten. Alle voetbalverenigingen hebben eind april een brief ontvangen met het verzoek hun voorkeur aan te geven voor clusteringslocaties.

Komend half jaar zullen de plannen voor alle drie de locaties verder worden uitgewerkt.

De voorzitters van de 3 Glanerbrugger verenigingen hebben besloten om aan hun leden een aantal scenario’s voor te leggen om te bepalen welke voorkeur de leden van elke individuele vereniging hebben als het gaat om de toekomst van hun club.

Samenwerking is het uitgangspunt op de vernieuwde en gezamenlijke sportparken.

Fusie kan een resultaat zijn, maar is geen vereiste voor deelname.

In de Buitengewone Algemene Ledenvergadering zal uitgebreid ingegaan worden op de scenario’s en zal er de gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Aansluitend zal er aan de leden gevraagd worden zich uit te spreken middels een stemming.

De wensen en behoeftes van de verenigingen en de ambities en mogelijkheden van de gemeente worden hierin meegenomen en vervolgens uitgewerkt tot een haalbare business case.

De voorlopige resultaten hiervan worden eind 2023 verwacht.

Begin 2024: resultaten worden voorgelegd aan de ALV’s van elke individuele vereniging. De verenigingen worden dan gevraagd om aan hun leden een goedkeuring te geven op de gemaakte plannen.

Presentatie leden infoavond MFSA Glanerbrug

Voor uitgebreidere informatie klikt u op de onderstaande links die leiden naar de stukken van de gemeente Enschede:

 

Raadsvoorstel

Voorwaarden vervolg clustering sportparken

Besluit gemeenteraad

Realisatie Weland Webdesign

© 2023 Omnisportvereniging Avanti Wilskracht

Social media